Засідання правління

В період між З’їздами керівництво діяльністю Товариства здійснюється Правлінням на чолі з Президентом. Засідання Правління проводяться не рідше двох разів на рік і вважаються правомочними при наявності більш як половини членів Правління. Рішення приймаються більшістю голосів.

До складу Правління входять Президент, віце-президенти, відповідальний секретар, голови осередків Товариства.

Правління визначає поточні завдання діяльності Товариства, реалізує рішення З’їзду Товариства та:

Затверджує перспективний і поточні плани роботи, вирішує в особливих випадках питання  членів Товариства, у виключних обставинах може також оновлювати свій склад за рахунок виведення та кооптування нових членів з наступним затвердженням на З’їзді;

Затверджує річний бюджет Товариства, розглядає питання про його виконання, кошторис  прибутків і витрат, структуру штатів;

Пропонує зміни та доповнення до статуту з наступним їх затвердженням на З’їзді Товариства;

Координує діяльність всіх ланок Товариства, створює постійні та тимчасові комісії з окремих напрямків роботи Товариства та затверджує положення про них, заслуховує звіти про їх роботу, розглядає та затверджує заходи щодо морального та матеріального стимулювання членів Товариства;

Затверджує вибраних голів обласних та міських осередків товариства, а в разі порушення ними статуту ТОУ або статуту обласного (міського) осередку ставить питання про звільнення з цієї посади голови осередку Товариства перед загальними зборами Товариства обласного (міського) осередку;

Обговорює питання, пов’язані з участю Товариства в діяльності міжнародних організацій, розглядає пропозиції щодо створення Товариством господарських структур;

Обирає строком на чотири роки скарбника;

Інформує громадськість про діяльність Товариства;

Скликає з’їзди;

Здійснює в межах, затверджених З’їздом, розпорядження майном та коштами Товариства.

2011

2012