Про ТОУ

Загальні положення

Товариство офтальмологів України (ТОУ)  є незалежною самоврядною всеукраїнською громадською організацією.

Товариство Офтальмологів України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та Статуту.

Товариство Офтальмологів України єднає на добровільних засадах лікарів-офтальмологів та лікарів суміжних спеціальностей, які займаються практичною діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою.

Тісно співпрацюючи з різноманітними державними установами, громадськими організаціями, підприємствами, товариствами як в Україні, так і за кордоном, з питань, що відносяться до статутної діяльності, Товариство Офтальмологів України опирається на творчу ініціативу та активність своїх членів.

Основною метою діяльності Товариства Офтальмологів України є сприяння розвитку наукових і практичних проблем в галузі офтальмології, захист законних інтересів членів Товариства, сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів шляхом підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог за допомогою розповсюдження власного досвіду та тісного всебічного контакту з офтальмологами інших країн світу, що має привести до офіційного визнання українських спеціалістів та їх кваліфікаційних посвідчень за кордоном.

Товариство Офтальмологів України ставить перед собою такі завдання:

Участь у відстоюванні та розповсюдженні пріоритетних досягнень української науки і практики в галузі офтальмології, захисту авторських прав.

Розробка, внесення на розгляд компетентних органів охорони здоров’я і Академії медичних наук України конкретних пропозицій по вирішенню актуальних проблем фундаментального та прикладного характеру в галузі офтальмології та розробки офтальмологічних стандартів.

Сприяння підвищенню рівня післядипломної підготовки спеціалістів-офтальмологів та фахівців суміжних спеціальностей в Україні з метою досягнення рівня міжнародних вимог.

Сприяння розповсюдженню найновішої світової наукової інформації в галузі офтальмології та суміжних спеціальностей серед медичних працівників України.

Сприяння реалізації «ноу-хау» в галузі офтальмології.

Сприяння навчанню та підвищенню кваліфікації закордонних офтальмологів, які навчаються чи проходять стажування в Україні.

Участь в засіданнях комісії по атестації практичних офтальмологів і науковців.

Участь в судових процесах при обвинуваченні членів товариства в допущених ними помилках.

Активне співробітництво з українськими та зарубіжними організаціями, які вирішують проблеми екології, розповсюдження і застосування екологічно чистих технологій і лікувальних препаратів.

Сприяння організації та проведенню офтальмологічних конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок (в тому числі міжнародних), виступів українських та іноземних фахівців, обмін спеціалістами для навчання та обміну досвідом на безоплатній основі.

Встановлення прямих зв’язків із профільними зарубіжними організаціями, науковими і практичними центрами, окремими спеціалістами, а також громадськими організаціями, контакти з якими сприятимуть розширенню діяльності Товариства Офтальмологів України.

Для здійснення своїх статутних завдань Товариство Офтальмологів України в межах, що не суперечать чинному законодавству:

Може вступати в громадські міжнародні (неурядові) організації в порядку передбаченому чинним законодавством, підтримувати прямі міжнародні зв’язки, укладати відповідні угоди з питань, що відносяться до статутної діяльності та не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

Має право засновувати, видавати та розповсюджувати на неприбутковій основі фахові наукові журнали, збірки, монографії, буклети, тощо, а також створювати та розповсюджувати за допомогою засобів масової інформації та сучасних інформаційних технологій (INTERNET та ін.) навчальні, наукові, медичні та інформаційні програми.